Du er her

Hvem vi er til for

Målgruppen er i all hovedsak barn/ungdom av begge kjønn i alderen 13-18 (23) år. Dette inkluderer barn/ungdommer som har levd i omsorgsvikt, har psykiske/fysiske problemer, sosioemosjonelle utfordringer, og som har et omfattende behov for omsorg, opplæring og oppdragelse. 

I tillegg kan det være problemer knyttet til psykiatri, fysisk/psykisk funksjonshemming og seksuelle overgrep. Mange har eller har hatt tilleggsproblemer med alvorlige personlighetsmessige skader på grunn av vold, overgrep, tilknytningsskader og større relasjonsskader.

I Olivia Kletten jobber ofte med barn/ungdom som kan ha et kognitivt svakt funksjonsnivå. Vi legger også til rette for arbeid tilknyttet ungdommer med minoritetsbakgrunn.

Plasseringshjemler er § 4-4 sjette ledd, § 4-12 og § 4-6 akuttvedtak med plan om langsiktig plassering

Akuttplasseringer

Institusjonen kan ta akuttplassering når intensjonen er at akuttoppholdet skal være begynnelsen på et langtidsopphold (minimum 6.mnd). Institusjonen har utarbeidet egne rutiner for akuttplasseringer med fokus på selve inntaket (henting/bringing/inntaksmøte), med økt bemanning på institusjonen, og tilsyn av lege osv. Vi arbeider etter Bufetats veieledning for akuttopphold.

Institusjonen er godkjent for akuttplasseringer i henhold til § 4-6 1. og 2. Ledd